LT lt
Menu

Garantinio aptarnavimo sąlygos

 1. Garantija suteikiama 24 mėnesių nuo įsigijimo datos laikotarpiui.
 2. Garantinio laikotarpio metu paaiškėję defektai bus šalinami per ne ilgesnį nei 14 dienų nuo įrangos priėmimo servise dienos laikotarpį.
 3. Jeigu atsarginės dalys bus importuojamos iš užsienio, prie defektų šalinimo laiko pridedamas laikas, reikalingas dalių pristatymui. Klientui bus pranešta apie numatytą pailgėjusį dėl dalių importo iš užsienio įrangos taisymo laiką.
 4. Garantinis remontas bus atliekamas, pateikus:
  - Kliento pasirašytą garantinį dokumentą, liečiantį įrangą su defektu,
  - galiojantį įrangos pirkimo dokumentą su matoma pardavimo data.
 5. Garantinio remonto atlikimo faktą ir datą servisas patvirtina garantiniame dokumente.
 6. Klientas turi teisę reikalauti pakeisti produktą į naują, jeigu:
  - garantinio laikotarpio metu servisas 3 kartus taisys tą patį defektą, o įranga ir toliau turės defektą, kuris neleis jos naudoti pagcal paskirtį,
  - servisas raštu patvirtins, kad defekto pašalinti negalima.
 7. Jeigu įvykdžius 6 pkt. nurodytas sąlygas, įrangos negalima pakeisti į naują, Klientui sugrąžinama sumokėta suma.
 8. Garantija neapima defektų, atsiradusių dėl įrangos susidėvėjimo jos normalaus naudojimo metu (dirželiai, lemputės, nuskaitantieji lazeriai ir pan.).
 9. Garantija neapima gedimų, padarytų dirželiuose, lemputėse, nuskaitančiuose lazeriuose.
 10. Garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl išorinių priežasčių, tokių kaip: mechaniniai pažeidimai, nešvarumai, užpylimas skysčiu, žaibas, energetinio tinklo viršįtampiai, naudojimo instrukcijos neatitinkantis įrangos montavimas ar programų atnaujinimas, naudojimas ne pagal paskirtį, garsiakalbių pažeidimai, atsiradę dėl perkrovos signalu, stiprintuvo virpesių arba signalo šaltinio, ant stiprintuvo išvesties atsiradusios pastovios įtampos.
 11. Ši garantija Klientui suteikiama su sąlyga, kad įranga naudojama, prižiūrima ir laikoma, laikantis naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų.
 12. Garantija neapima gedimų, atsiradusių įrangos tinkamai nesaugant jos gabenimo metu, visų pirma ją išimant, kraunant ar pernešant.
 13. Garantija neapima gedimų, atsiradusių naudojant įrangą ne pagal paskirtį. Ši sąlyga taip pat apima mėgėjiškos įrangos panaudojimą profesionaliems tikslams. Tokio tipo pažeidimai gali būti pašalinti tik Kliento sąskaita.
 14. Garantija neapima pretenzijų dėl gaminio techninių parametrų, jeigu jie atitinka tuos, kuriuos gamintojas pateikė naudojimo instrukcijoje.
 15. Servisas turi teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą, jeigu:
  a) nustatys, kad dokumentuose pateikti duomenys neatitinka ant įrangos esančių duomenų,
  b) bus pažeistos arba nutrauktos plombos,
  c) anksčiau įrangą buvo taisyta pačio Kliento,
  d) bus atlikti konstrukciniai pakeitimai, įranga bus perdirbta ar pritaikyta kitiems tikslams.
 16. Atsisakymas atlikti garantinį remontą reiškia garantijos netekimą
 17. Aukščiau nurodytos garantijos sąlygos neapriboja ir nesulaiko Pirkėjo teisių, kurios jam priklauso, jeigu gaminys neatitinka sutarties.
 18. Atsisakymas atlikti garantinį remontą dėl 15 pkt. b. – d. dalyse nurodytų priežasčių reiškia garantijos netekimą.