LT lt
Menu

Garantinio aptarnavimo sąlygos

 1. Garantija suteikiama 24 mėnesių laikotarpiui (nuo įsigijimo datos).
 2. Garantinio laikotarpio metu paaiškėję defektai bus šalinami per ne ilgesnį nei 14 dienų laikotarpį (nuo įrangos priėmimo servise dienos).
 3. Jeigu atsarginės dalys bus importuojamos iš užsienio, prie defektų šalinimo laiko yra pridedamas laikas, reikalingas dalių pristatymui. Klientui bus pranešta apie numatytą pailgėjusį įrangos taisymo laiką, dėl dalių importo iš užsienio.
 4. Garantinis remontas bus atliekamas, pateikus:
  - Kliento pasirašytą garantinį dokumentą, įvardijantį įrangos defektą,
  - galiojantį įrangos pirkimo dokumentą su matoma pardavimo data.
 5. Garantinio remonto atlikimo faktą ir datą servisas patvirtina garantiniame dokumente.
 6. Klientas turi teisę reikalauti pakeisti produktą į naują, jeigu:
  - garantinio laikotarpio metu servisas 3 kartus taisys tą patį defektą, o įranga ir toliau turės defektą, kuris neleis jos naudoti pagal paskirtį,
  - servisas raštu patvirtins, kad defekto pašalinti negalima.
 7. Jeigu įvykdžius 6 pkt. nurodytas sąlygas, įrangos negalima pakeisti į naują, Klientui sugrąžinama sumokėta suma.
 8. Garantija neapima defektų, atsiradusių dėl įrangos susidėvėjimo jos normalaus naudojimo metu (dirželiai, lemputės, nuskaitantieji lazeriai ir pan.).
 9. Garantija neapima gedimų, padarytų dirželiuose, lemputėse, nuskaitančiuose lazeriuose.
 10. Garantija neapima gedimų, atsiradusių dėl išorinių priežasčių, tokių kaip: mechaniniai pažeidimai, nešvarumai, apipylimas skysčiu, žaibas, energetinio tinklo viršįtampiai, naudojimo instrukcijos neatitinkantis įrangos montavimas ar programų atnaujinimas, naudojimas ne pagal paskirtį, garsiakalbių pažeidimai, atsiradę dėl perkrovų, stiprintuvo osciliavimo arba signalo šaltinio, taip pat dėl stiprintuvo išvestyje atsiradusios pastovios įtampos.
 11. Ši garantija Klientui suteikiama su sąlyga, kad įranga naudojama, prižiūrima ir laikoma, laikantis naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų.
 12. Garantija neapima gedimų, atsiradusių tinkamai nesaugant įrangos jos gabenimo metu: ją išimant, kraunant ar pernešant.
 13. Garantija neapima gedimų, atsiradusių naudojant įrangą ne pagal paskirtį. Ši sąlyga taip pat apima mėgėjiškos įrangos panaudojimą profesionaliems tikslams. Tokio tipo pažeidimai gali būti pašalinti tik Kliento sąskaita.
 14. Garantija neapima pretenzijų dėl gaminio techninių parametrų, jeigu jie atitinka tuos, kuriuos gamintojas pateikė naudojimo instrukcijoje.
 15. Servisas turi teisę atsisakyti atlikti garantinį remontą, jeigu:
  a) nustatys, kad dokumentuose pateikti duomenys neatitinka įrangos duomenų,
  b) bus pažeistos arba nutrauktos plombos,
  c) anksčiau įranga buvo taisyta paties Kliento,
  d) bus atlikti konstrukciniai pakeitimai, įranga bus perdirbta ar pritaikyta kitiems tikslams.
 16. Atsisakymas atlikti garantinį remontą reiškia garantijos netekimą
 17. Aukščiau nurodytos garantijos sąlygos neapriboja ir nesulaiko Pirkėjo teisių, kurios jam priklauso, jeigu gaminys neatitinka sutarties.
 18. Atsisakymas atlikti garantinį remontą dėl 15 pkt. b. – d. dalyse nurodytų priežasčių reiškia garantijos netekimą.